Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Fpublichna-dyskusiya-yakoho-mynuloho-potrebuye-majbutnye-istoriya-i-pam-yat-v-suchasnij-ukrayini%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Публічна дискусія «Якого минулого потребує майбутнє? Історія і пам’ять в сучасній Україні»

12 травня 2015 р. о 18:00 в «Книгарні Є» (вул. Лисенка 3) відбудеться публічна дискусія «Якого минулого потребує майбутнє? Історія і пам’ять в сучасній Україні», в межах якої відбудеться презентація книжки Томаша Стриєка «Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії» (Київ: Ніка-Центр, 2015). Учасники дискусії: Кирило Галушко, Оля Гнатюк, Микола Рябчук і Томаш Стриєк. Модератор – Володимир Склокін. Відштовхуючись від основних тез книжки, основна увага в дискусії буде сконцентрована на ролі історії та пам’яті в Україні після Євромайдану і російської інтервенції. Учасники спробують відповісти на наступні запитання: якою насправді є роль історії в подіях останнього року? Якою має бути поведінка істориків і гуманітаріїв під час війни? Чи мають вони ангажуватись в кампанії патріотичного виховання і антиросійської історичної пропаганди чи, навпаки, повинні передусім зберігати критичну поставу? Чи потребує сучасна Україна «декомунізації», і якщо так, якої форми вона має набрати? Якої модифікації потребують український історичний наратив та історична пам’ять з огляду на оголошений курс на інтеграцію до ЄС? Томаш Стриєк - історик і політолог, провідний польський українознавець, науковий співробітник Інституту політичних досліджень ПАН і професор університету "Collegium Civitas" (Варшава). Фахівець з інтелектуальної історії, історії історіографії і порівняльних студій пам'яті. Автор чотирьох монографій, присвячених різним аспектам історії України ХХ – початку ХХІ століть, остання праця: «Україна перед кінцем історії. Нариси про політику держав щодо пам'яті» (Варшава, 2014). Кирило Галушко – історик, етносоціолог і публіцист, доцент Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Оля Гнатюк – літературознавець і культуролог, науковий співробітник Інституту славістики ПАН і професор Києво-Могилянської академії. Микола Рябчук – політолог, публіцист і письменник, науковий співробітник Інституту політичних і етносоціальних досліджень імені І.Ф. Кураса. Володимир Склокін – історик, працює в Центрі міської історії Центрально-Східної Європи у Львові і Українському католицькому університеті.

Про книгу

Томаш Стриєк. Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі і Росії / Пер. з польської С. Сєряков, В. Склокін, І. Склокіна, А. Павлишин, ред. В. Склокін. Київ: Ніка-Центр,

До книжки увійшли вибрані статті провідного сучасного польського українознавця Томаша Стриєка, написані протягом останніх п’яти років. Автор зосереджується на тому, як українські інтелектуали і науковці після здобуття незалежності переосмислювали такі базові категорії як нація, пам’ять, національна історія, перехідна справедливість. Порівнюючи український випадок з польським, російським та іспанським, автор простежує «війни пам’яті» останніх десяти років і розмірковує над тим, яка політика щодо пам’яті потрібна сучасній Україні щоб подолати травматичне минуле і збудувати динамічне демократичне суспільство сьогодні.

Партнери: Видавництво «Ніка-Центр», Польський Інститут у Києві, Східний інститут українознавства імені Ковальських, Український католицький університет, інтернет-портал historians.in.ua

Адреса Книгарні "Є": вул. Лисенка, 3

  The Kyiv YE Bookstore (3, Lysenka St.) has the pleasure to invite you to the public discussion entitled What Past Does the Future Need?, to be held in the frames of the presentation of Nevlovni Katehoriyi (Elusive Categories: Essays on Humanities, History and Politics in the Modern Ukraine, Poland, and Russia) book (Kyiv: Nika-Tsentr Publishing House, 2015) by Tomasz Stryjek. The event will take place on May 12, 2015 at 6 p.m. Participants of the discussion Kyrylo Halushko, Olya Hnatyuk, Mykola Ryabchuk and Tomasz Stryjek Vololodymyr Sklokin is the moderator of the meeting. Based on the key messages of the book, the discussion will regard the role of history and memory inUkraineafter EuroMaidan and Russian intervention. Participants will try to answer the following questions: what is the real role of history in last year’s events? What behavior should be expected from historians and humanitarians during the war? Should they engage in the campaign of patriotic education and anti-Russian historical propaganda or should they adhere to critical stance instead? Does modernUkraineneed decommunization? If so, what should it be like? What changes are needed in the area of Ukrainian historical narrative and historical memory, taking into account the announced EU integration agenda? Tomasz Stryjek is a historian and political scientist, prominent Polish expert in Ukrainian studies, research associate of the Slavic Studies Institute of the Polish Academy of Sciences and professor of the Collegium Civitas University (Warsaw). He is an expert in intellectual history, historiography and comparative studies of historical memory. He is the author of four monographs dealing with different aspects of the history of Ukraine of the 20th and early 21st century. The author’s recently published writing is entitled Ukraine Before the End of History (Polish: Ukraina przed ko?cem historii. Szkice o polityce pa?stw wobec pami?ci) (Warsaw, 2014). Kyrylo Halushko is a historian, ethno-sociologist, publicist and associate professor of Mykhaylo Drahomanov Kyiv National Teachers Institute. Olya Hnatyuk is a theorist of literature and cultural studies scholar, research associate of the Slavic Studies Institute of thePolishAcademy of Sciences and professor ofKyiv-MohylaAcademy. Mykola Ryabchuk is a political scientist, publicist and writer, research associate of Ivan Kurs Institute of Political and Ethno-Sociological Studies. Vololodymyr Sklokin is a historian working at the Lviv-based Center for Urban History of East Central Europe and Ukrainian Catholic University. About the book Tomasz Stryjek. Nevlovni Katehoriyi (Elusive Categories: Essays on Humanities, History and Politics in the Modern Ukraine, Poland, and Russia) / translation from Polish by S.Syeryakov, V.Sklokin, I.Sklokina, A.Pavlyshyn, editor V.Sklokin. Kyiv: Nika-Tsentr Publishing House, 2015. The book consists of selected articles by Tomasz Stryjek, prominent Polish expert in Ukrainian studies, having been written in the course of the last five years. The author focuses on the way Ukrainian intellectuals and scientists were reconsidering such notions as nation, memory, national history and transitional justice afterUkrainehad gained its independence. Comparing Ukrainian case with the Polish, Russian and Spanish one, the author retraces memory wars of the last ten years and reflects on the memory policy modernUkraineneeds to get over its traumatic past and build a dynamic democratic society. Partners Nika-Tsentr Publishing House, Polish Institute in Kyiv, the Kowalski Eastern Institute of Ukrainian Studies, UkrainianCatholicUniversityand historians.in.ua website
12.05.2015 18:00 0
Поділитись