Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Зустріч з поетесами Анжелою Димчевою, Бойкою Драгомірецькою та Броніславою Волковою (Вінниця)

Дата події: 15.09.2014 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Твердиня» запрошують на зустріч з поетесами Анжелою Димчевою, Бойкою Драгомірецькою (Болгарія) та Броніславою Волковою (Чехія-США), яка відбудеться 15 вересня.

Початок – о 18:00

Три поетеси – представниці Центрально-Східної Європи – будуть гостями міста 15 вересня. Усіх їх об’єднує особа перекладача – вінницького письменника Віктора Мельника.

Збірка віршів Анжели Димчевої «Сезони душі» (2009) – одна з найяскравіших книг у болгарській поезії двотисячних років. Авторка чутливо вслухається в інтонації сьогодення, пильно вдивляється в довколишню дійсність, їй болить занепад людських ідеалів, комерціалізація та профанація національної героїки в епоху глобалізації. Картини створеного Димчевою художнього світу балансують на грані реалістичності та сюрреалістичної фантасмагорії, але завжди зберігають виразний філософський підтекст.
Різні риси людської вдачі віддавна викликали у митців стійкі асоціації з різними типами поведінки тварин. Збірка віршів болгарської поетеси Бойки Драгомірецької органічно вписується в таку кількатисячолітню традицію художньої культури, однак авторка пропонує власну оригінальну інтерпретацію паралелей між світом людей і світом тварин.

Чеська поетеса Броніслава Волкова належить до того покоління, чиє звичне життя перервали російська окупація 1968 року та утвердження неототалітарного комуністичного режиму, тому, як і багато чеських інтелектуалів, вона змушена була виїхати з країни. Всі поетичні книжки Волкової вийшли вже тоді, коли поетеса жила за кордоном. Її доробок відзначається ускладненою, майже сюрреалістичною тропікою, а також певним герметизмом, нерідко притаманним «емігрантській літературі» загалом (не лише чеській).

Анжела Димчева – болгарська поетеса, сценаристка, перекладачка, літературний критик. Член Спілки болгарських письменників. Народилася 1963 року в Софії. Закінчила Софійський університет ім. Св. Климента Охридського, факультет болгарської філології (з другою спеціальністю «англійська мова»). Працює редактором поезії та критики в газеті «Словото днес» («Слово сьогодні»). Авторка численних публікацій в періодиці та трьох поетичних збірок – «Передспогад», «Температура духу» та «Сезони душі». Її вірші перекладались на російську, італійську, іспанську, турецьку мови.

Бойка Драгомірецька народилася 1953 року в місті Плевен. У дитячі роки жила і навчалася у Москві. Закінчила Софійський університет ім. Св. Климента Охридського за спеціальностями «Філософія» та «Англійська філологія». Бойка Драгомірецька є професійним перекладачем з багаторічною практикою в галузі художньої та суспільно-політичної літератури, зокрема, вона брала участь у перекладі на болгарську книгу спогадів Маргарет Тетчер «Життя і політика». Перекладає також з німецької, російської, української мов. Нагороджена відзнакою Сороса за кращий переклад року (1995). Авторка поетичної збірки «Animal Planet» (1999; український переклад 2014) та низки поетичних публікацій в періодиці. Член Спілки перекладачів Болгарії та Слов’янської літературної і мистецької академії.

Броніслава Волкова народилася 1946 року в місті Дечин (Чехословаччина). Після закінчення школи вступила на філософський факультет Карлового університету, обравши спеціальністю філологію. Навчалась у представників Празької лінгвістичної школи. По завершенню навчання в аспірантурі не мала змоги захистити дисертацію – продовжувати наукову і викладацьку кар’єру зашкодили події 1968 року, які на початку 1970-х примусили Волкову податись на еміграцію. Спочатку працювала в кількох університетах Західної Європи, потім – Сполучених Штатів (зокрема в Гарварді), аж поки не знайшла постійне місце в університеті штату Індіана в Блумінгтоні. Там вона отримала професорське звання і вже близько тридцяти років веде чеський курс. Має наукові дослідження в галузі семіотики. Авторка десяти поетичних книг, які включені в програми навчальних закладів у Чехії. Українською мовою вийшла збірка вибраного «Неприналежність».
***

Адреса книгарні «Є»:

м. Вінниця, вул. Соборна, 89.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

Meeting with poetesses Angela Dimcheva, Boyka Dragomyretska and Bronislawa Wolkowa (Vinnytsia)

YE Bookstore and Tverdynya Publishing House have the pleasure to invite you to the meeting with poetesses Angela Dimcheva, Boyka Dragomyretska (Bulgaria) and Bronislawa Wolkowa (Czech Republic-USA).The meeting will take place on September 15.

Beginning at 18:00

Three poetesses from the East-Central Europe will be visiting Vinnytsia on September 15. All of them share a relation to Vinnytsia writer Viktor Melnyk.

Sezony Dushi (Soul Seasons) (2009) book of poems by Angela Dimcheva is one of the most brilliant Bulgarian poetry collections of 2000s. The author, sensitive to present time inflexion, introspects the surrounding reality. She feels pain because of the decay of human ideals, commercialization and profanation of national heroic style in our age of globalization. Fiction pictures of the world created by Dimcheva balance between real and surreal phantasmagoria, still containing distinctive philosophical undertone.

Artists keep associating different character traits of humans with modes of behavior of animals. The book of poems by Bulgarian poetess Boyka Dragomyretska fits in this several thousand years old tradition of fiction. Meanwhile, the author also proposes her original interpretation of parallels between the human and animal worlds.

Czech poetess BronislawaWolkowarepresents the generation of people whose ordinary life was interrupted by the 1968 Russian occupation and the establishment of neo-totalitarian communist regime. That is why Dragomyretska had to emigrate from the country, just like many other Czech intellectuals. All the books of poems by Wolkowawere published at the time the poetess had already lived abroad. Her creative work is characterized by perplex, almost surreal tropic, as well as by a certain hermeticism, often found in different “emigrant literatures,” not only Czech one.

Angela Dimcheva is a Bulgarian poetess, screenwriter, translator, literary critic. She is the member of the Union of Bulgarian Writers. She was born in Sofia in 1963. She graduated from St. Kliment Ohridski University of Sofia, having studied at Bulgarian Philology Department and having had her minor in English. She works as editor of poetry and critique section in Slovoto Dnes (The Word Today). She published many of her writings in periodicals. She is also the author of three books of poems, namely Peredspohad (Pre-Reminiscence), Temperatura Dukhu (The Temperature of the Soul) and Sezony Dushi (Soul Seasons). Her poems were translated in Russian, Italian, Spanish and Turkish.

Boyka Dragomyretska was born in Pleven in 1953. As a child, she lived and studied in Moscow. She graduated from «St. Kliment Ohridski» University of Sofia majoring in Philology and English Philology. Boyka Dragomyretska is a professional translator with vast experience work with fiction and sociopolitical texts. In particular, she is one of the translators of Margaret Thatcher’s memoirs Zhyttya i Polityka (Life and Politics) in Bulgarian. She also translates from German, Russian and Ukrainian. She received the Soros Translation Award for the best translation of the year (1995). She is the author of the book of poems entitled Animal Planet (1999; Ukrainian translation of this book was published in 2014) and several poems, published in periodicals. She is the member of the Union of Translators of Bulgaria and the Academy of Slavic Literature and Art.

BronislawaWolkowawas born in Děčín (Czechoslovakia) in 1946. After finishing school, she entered the Charles University Philosophy Department and chose Philology as her major. Representatives of Prague school of linguistics have been her teachers. Having finished her graduate studies, she did not have any opportunity to uphold her thesis, as the 1968 events prevented her from carrying on her academic and teaching career. In early 1970s, she was forced to emigrate. After having worked in several universities of Western Europe for some time, she went to the United States to work at Harvard. Later, she found a permanent working place at the Indiana University (Bloomington). This is the University where she has become a professor and has been holding the Czech course for about thirty years. She made her researches in the area of semiotics. She is the author of ten books of poems, included in study programs of Czech educational establishments. Selection of her writings entitled Neprynalezhnist (Unbelonging) was published in Ukrainian.

***

Address:

YE Bookstore

89, Soborna St.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week.

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»