Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в рамках 20. Форуму видавців у Львові та 8. Львівського міжнародного літературного фестивалю (Львів)

13 вересня (п'ятниця), з 14.00 до 15.30:
презентація монографії Олександра Зайцева «Український інтеґральний націоналізм. Нариси інтелектуальної історії» та пре-презентація нового випуску часопису «Україна модерна» (ч. 20, «Фашизм і праві радикальні націоналізми на Сході Європи»). Спільно з видавництвом “Критика”. Учасники: Олександр Зайцев, Ярослав Грицак, Андрій Мокроусов, Андрій Павлишин.

Монографію львівського науковця, професора УКУ Олександра Зайцева присвячено одній із найбільш досліджуваних, але найменш досліджених тем новітньої української історії – генезі та розвитку радикальної течії українського націоналізму міжвоєнної доби. Автор свідомо дистанціюється від багатолітніх дебатів, які зводилися до питання, чи були націоналісти героями, а чи злочинцями. У центрі уваги пропонованої розвідки інша проблема – співвідношення загальноєвропейських тенденцій і унікальних рис у феномені, який прийнято називати українським інтегральним націоналізмом.

13 вересня (п'ятниця), з 16.00 до 16.45:
презентація українського перекладу книги Срджана Срдича (Сербія) “Еспірандо”. Спільно з вид-вом “Літопис”. Учасники: Срджан Срдич, Алла Татаренко.

Збірка оповідань Срджана Срдича (нар. 1977 р.) «Espirando» (муз. завмираючи, вмираючи) містить дев᾽ять постапокаліптичних історій, об᾽єднаних спільними мотивами та інтонацією. Розповіді про маленькі приватні кінці світу набувають універсального звучання. «Вірші на смерть» говорять водночас про життя і кохання, а історії екзистенційних драм звичайних людей відлунюють цитатами з музики «пост-рок» гуртів і світової літературної класики.

13 вересня (п'ятниця), з 17.00до 17.45:
Презентація українського перекладу книжки Маріуша Щиґела (Польща) «Неділя, що відбулась у середу. Репортажі з Польщі 90-х років». Спільно з вид-вом “Темпора”, Польським Інститутом у Києві, Інститутом Книжки (Краків). Учасники: Маріуш Щиґел, Лесь Белей.

Книжка Маріуша Щиґела, майстра польського художнього репортажу, присвячена Польщі дев’яностих років. Автор із притаманною йому проникливістю описує глибокі соціальні та культурні зміни, які відбулися в країні після повалення комунізму. Репортажі багаті на живі діалоги.

13 вересня (п'ятниця), з 18.00 до 19.30:
презентація книжки Віталія Чернецького «Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації» і Тамари Гундорової «Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодернізм. Видання друге, переглянуте і доповнене". Спільно з вид-вом “Критика”. Учасники: Віталій Чернецький, Тамара Гундорова, Андрій Мокроусов.

Віталій Чернецький — американський науковець українського походження, професор славістики Канзаського університету (США); президент Американської асоціяції україністів. Залучаючи до обговорення дискусії про постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм, у своїй книжці Чернецький аналізує на матеріялі постсовєтської літератури, а також інших мистецтв (архітектури, живопису, кіна, перформансу тощо) нові явища і тенденції в культурі України та Росії, що постали впродовж останніх десятиріч ХХ – початку XXI століття, і ставить їх у щільний контекст соціокультурних трансформацій.

Тамара Гундорова — літературознавець, культурологиня, завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, член-кореспондент НАН України. Всупереч традиційному віктимізаційному сприйняттю Чорнобиля, післячорнобильська бібліотека постає у цій книжці явищем постапокаліптичним, яке засвідчує народження в Україні нової літератури – постмодерністської. Післячорнобильська бібліотека стає метафоричним образом водночас загроженої та збереженої культури, ковчегом, музеєм, бібліотекою, списком. Друге видання монографії містить низку нових розділів.

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

УВАГА: у розкладі можливі зміни. Стежте за оголошеннями.

YE Bookstore, 20th Publishers’ Forum in Lviv and 8th International Literary Festival (Lviv) invite you to the following events:

13 September (Friday), 14:00 – 15:30:
Presentation of Oleksandr Zaitsev’s monograph Ukrainsky integralny natsionalizm. Narysy intelektualnoi istorii (“Ukrainian Integral Nationalism. Essays on Intellectual History”). Preliminary presentation of the new issue of the magazine Ukraina moderna, No.20 Fashyzm i pravi radykalni natsionalizmy na Skhodi Yevropy (“Fascism and Right Radical Nationalist Movements in Eastern Europe”). Together with Krytyka Publishers. Participants: Oleksandr Zaitsev, Yaroslav Hrytsak, Andrii Mokrousov, Andrii Pavlyshyn.

The monograph by Dr Oleksandr Zaitsev, professor at the Ukrainian Catholic University (Lviv), focuses on one of the most actively researched and yet obscure themes of the contemporary Ukrainian history: the rise and development of the radical trend in interwar Ukrainian nationalism. The author consciously avoids long-lasting debates around nationalists being “good guys” or “bad guys.” The monograph brings another problem in the focus of attention: the correlation of common European tendencies and unique features in the phenomenon conventionally known as Ukrainian integral nationalism.

13 September (Friday), 16:00 – 16:45:
Presentation of the Ukrainian translation of Srđan Srdić’s book Espirando (Serbia). Together with Litopys Publishers. Participants: Srđan Srdić, Alla Tatarenko.

Espirando, the collection of short stories by Srđan Srdić (b. 1977), contains nine post-Apocalyptical stories united by common leitmotif and intonation. Accounts of little, private doomsdays acquire a universal dimension. Epitaph Poems speak of life and love, and ordinary people’s existential dramas ring with quotations from post rock bands and world literary classics.

13 September (Friday), 17:00 – 17:45:
Presentation of the Ukrainian translation of Mariusz Szczygieł’s book Niedziela, która zdarzyła się w środę (“Sunday that Happened on Wednesday. Reports from the 1990s Poland,” Poland). Together with Tempora Publishers, the Polish Institute in Kyiv, and the Book Institute (Cracow). Participants: Mariusz Szczygieł, Les Belei.

The book by the Polish author Mariusz Szczygieł, master of feature reportage, is dedicated to Poland in the 1990s. The shrewd writer describes the deep social and cultural shifts changing the country after the collapse of communism. The book includes numerous vivid dialogues.

13 September (Friday), 18:00 – 19:30:
Presentation of Vitalii Chernetsky’s book Kartohrafuiuchy postkomunistychni kultury. Rosia ta Ukraina v konteksti hlobalizatsii (“Mapping Post-Communist Cultures. Russia and Ukraine in the Context of Globalisation”) and Tamara Hundorova’s Pisliachornobylska biblioteka: Ukrainsky literaturny postmodernism. Vydannia druhe, perehlianute i dopovnene (“Post-Chornobyl Library: Ukrainian Literary Postmodernism. 2nd Edition, Revised and Expanded”). Together with Krytyka Publishers. Participants: Vitalii Chernetsky, Tamara Hundorova, Andrii Mokrousov.

Vitaly Chernetsky (b. 1970) is an American scholar of Ukrainian origin, professor of Slavic studies at the Kansas University, USA, president of the American Association for Ukrainian Studies. Launching a discussion on postmodernism, post-colonialism and post-communism in his book, Dr Chernetsky uses the material of post-Soviet literature and other arts (such as architecture, painting, film, performance, etc.) to analyse new phenomena and trends in the cultures of Ukraine and Russia, which arose in the late 20th – early 21st centuries. He maps these and places them in the context of deep socio-cultural transformations.
Tamara Hundorova, PhD, is a historian of literature, head of Literature Theory Department at Taras Shevchenko Institute of Literature and corresponding member of the National Academy of Sciences (Ukraine). Despite the conventional victim perception of Chornobyl, the post-Chornobyl library appears in this book as a post-Apocalyptical phenomenon which testifies to the rise of new, postmodernist literature in Ukraine. The post-Chornobyl library is a metaphorical image of endangered and preserved culture, a Noah’s ark, museum, library, and list. The second edition of the monograph includes a number of new chapters.

***

Address:

YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.
Free admission.

ATTENTION: the schedule may be changed. Please follow our announcements.

4 відгуків

 1. get smart

  Як повідомляють у департаменті соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації, в області проводиться акція «Святий Миколай дітям». Так, в рамках акції 2730 дітей незахищених категорій отримали солодкі подарунки.

 2. Beatrice K. Hartman

  We managed to get the tablet to last just over 3 days with casual use. However, when subjected to heavy usage the battery can only last us around 7 hours (continuously watching videos). It’s not as good as the 10 solid hours we got from the BlackBerry Playbook .

 3. Kelli Leblanc

  Этот мир отделяют от их родной планеты сотни и тысячи световых лет. Их выдернули из самого пекла страшной войны. Войны, на которой все они, скорее всего, погибли. Старший лейтенант НКВД. Майор СС. Мастер-сержант морской пехоты США. Японский адмирал, лично разработавший план нападения на Перл-Харбор. Враги в прежней жизни. Соратники поневоле. Друзья по зову сердца. Четыре земных воина, перед которыми стоит небывалая задача: снова научить цивилизацию, тысячи лет назад добровольно отринувшую любое проявление насилия, сражаться и побеждать.

 4. Monica Baxter

  The Faculty Library holds over 120.000 periodicals and 28.000 books and monographies of domestic and foreign authors. The book holdings are regularly updated with important editions in the agriculture and food area, mostly by an exchange with related institutions in the world.

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»