Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Розмова про Єжи Новосєльського (Львів)

Дата події: 20.06.2013 18:00

Книгарня «Є» запрошує на розмову про Єжи Новосєльського “Модерні пропозиції для сакрального мистецтва”, яка відбудеться 20 червня.

Початок — о 18.00.

Єжи Новосєльський (1923–2011) – видатний польсько-український художник та іконописець, сценограф, релігійний мислитель.

“Шлях до ікони для Єжи Новосєльського почався через сучасне мистецтво. Він твердив, що відродження ікони почалось завдяки розвитку абстрактного мистецтва. Воно дозволяло передати інший вимір поза реальним, а також виразити внутрішній досвід. Йдеться не стільки про плідну зустріч давності і сьогодення, скільки про пролиття світла на сучасне мистецтво, що переживає кризу. Адже подеколи у ньому категорію краси заміняє намагання шокувати, а свободою вважається брак якогось змісту”
(Катерина Новікова. Переднє слово до українського видання книжки
Збіґнєва Подґужеца “Розмови з Єжи Новосєльським про мистецтво”
у перекладі Дзвінки Матіяш (Київ: Темпора, 2011)).

“...Я – людина пограниччя — зізнається Новосєльський. — Я справді одночасно виховувався у двох культурах: східно-християнській, слов’янській, та римо-католицькій, польській. Ця антиномія, часто дуже болісна для мене в дитинстві, дала мені дуже багато...» (з книги Збіґнєва Подґужеца “Розмови з Єжи Новосєльським про мистецтво”).

У розмові візьмуть участь:
Іванка Крип'якевич-Димид, іконописець;
Андрій Шкраб'юк, перекладач, релігієзнавець.

Модератор — Наталка Космолінська, мистецтвознавець.

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик “Український тиждень”

 

Discussion about Jerzy Nowosielski

Date: 20 Jun. 2013

YE Bookstore has the honour of inviting you to the discussion about Jerzy Nowosielski “Modern proposals for sacral art” on 20 June.

Beginning at 18:00.

Jerzy Nowosielski (b. 1923 – d. 2011) is an outstanding artist, icon painter, set designer, philosopher, and Orthodox theologian.

“Jerzy Nowosielski’s path to icon painting began with contemporary art. He said that the revival of the icon began due to the development of abstract art, which allowed to render other dimensions beyond the real one, as well as express the author’s inner experience. It is not so much the matter of a fruitful encounter of antiquity and modernity as of shedding light on contemporary art, which is undergoing a crisis. For sometimes the category of beauty is replaced with an attempt to shock, whereas a lack of any sense is considered freedom.”

Kateryna Novikova.
Foreword to the Ukrainian edition of Zbigniew Podgórzec’s book
Rozmowy z Jerzym Nowosielskim (“Conversations with Jerzy Nowosielski on Art,”
translated by Dzvinka Matiyash. Kyiv: Tempora, 2011).

“I am a frontier man,” admits Nowosielski. “I was in fact brought up in two cultures: Eastern Christian, Slavic, and Roman Catholic, Polish. This antinomy, which was often painful for me as a child, gave me a lot…” (From Zbigniew Podgórzec’s book Conversations with Jerzy Nowosielski on Art).

Participants of the discussion:
Ivanka Krypiakevych-Dymyd, an icon painter;
Andrii Shkrabiuk, translator, historian of religion.
Moderated by Natalka Kosmolinska, art historian.

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»