Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація роману Тимофія Гавриліва «Вийди і візьми» (Івано-Франківськ)

Дата події: 26.03.2013 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Кальварія» запрошують Вас на презентацію книги Тимофія Гавриліва «Вийди і візьми», що відбудеться 26 березня.

Початок – о 18:00.

Роман «Вийди і візьми» Тимофія Гавриліва завершує «трилогію безпритульності», розпочату романом «Де твій дім, Одіссею?». Трилогію, в якій по-новаторському змальовується стан духовної порожнечі, пошуків і сум'яття сучасної людини. У романі «Вийди і візьми» Тимофія Гавриліва з новою силою звучить тема дому й безхатченства. З історії сім’ї, любові, надій і занепаду виростає панорама життя українського суспільства, де невіра в можливість що-небудь змінити породжує гротескні форми обходження з дійсністю.

Тимофій Гаврилів — письменник, перекладач, колумніст, літературознавець, культуролог. Доцент кафедри німецької філології факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, дійсний член Інституту Подунав’я та Центральної Європи, платформи «Європейсько-Українська співпраця». Входить до редакційних колегій часописів «Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання», «Greifswalder Ukrainistische Hefte», «Понад кордонами. Студії німецькомовної літератури», «Парадигма».
Автор книжок “Арабески пам'яті” (1995), книжок есеїстики “Знаки часу” (2002), «Щоденник Одіссея» (2003), “Моя Україна” (2007), «Де твій дім, Одіссею?» (2007) (за визначенням В. Неборака, «найекспериментальніший український роман»), роману-трилогії «Чарівний світ», (2010—2011). Художні твори Гавриліва перекладалися польською, чеською, французькою, естонською, англійською, литовською, німецькою мовами.
Переклав українською твори австрійського поета-модерніста Ґеорґа Тракля, «найскандальнішого австрійського письменника», нищівного критика «австрійської душі» Томаса Бернгарда, а також хрестоматійну, гостру й безкомпромісну п'єсу «Що сталося після того, як Нора покинула свого чоловіка, або Підпори суспільств» лауреатки Нобелівської премії з літератури, австрійської письменниці Ельфріди Єлінек. Українське видання Тракля критика назвала найкращою перекладною книжкою 1997 р. Упорядкував і видав три томи праць, присвячених експресіоністичній літературі, мистецтву та кінематографу. Заснував і видає авторську перекладну серію «Австрійська п'єса XIX ст. — XX ст.». Засновник, упорядник і головний редактор серії «Студії австрійської літератури». Ініціював встановлення меморіальних стел Ґеорґу Траклю у м. Городок Львівської області (2004) та Йозефу Роту у м. Львів (2009). До 150-ліття першого на території сучасної України залізничного сполучення, що поєднало Львів, Краків і Відень, упорядкував і видав антологію «Потяг надій та інші залізничні сполучення» з творами українських, німецьких та польських письменників. Антологію проілюстрував відомий український митець Юрій Кох (Львів: «Класика», 2011).

***

Адреса Книгарні «Є»:
вул. Незалежності, 31,
4-ий поверх.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

 

Presentation of Tymofii Havryliv’s book Vyidy i vizmy (“Go Out and Get It”)

Date: 26 Mar. 2013

YE Bookstore and Kalvaria Publishers are pleased to invite you to the presentation of Tymofii Havryliv’s book Vyidy i vizmy (“Go Out and Get It”) on 26 March.
Beginning at 18:00.
Tymofii Havryliv’s new novel accentuates the themes of home and homelessness. The stories of families, love, hopes, and decay merge into a panorama of Ukrainian society, where the lack of faith in the possibility of changing things gives rise to the grotesque forms of treating reality. This book concludes the “trilogy of homelessness,” which also comprises the novels De tvii dim, Odisseiu (“Where Is Your Home, Odisseus?”) and Charivny svit (“Wonderful World”).
Tymofii Havryliv, PhD, is a writer, translator, columnist, historian of literature, and culturologist. He is an associate professor at the German philology department at the Lviv National University, senior research fellow at the Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, the National Academy of Sciences (Lviv), full member of the Institute of the Danube and Central Europe and of the platform “European-Ukrainian Cooperation.” Dr Havryliv is member of editorial boards of such journals as Vikno v svit. Zarubizhna literatura: naukovi doslidzhennia, istoria, metodyka vykladannia, Greifswalder Ukrainistische Hefte, Ponad kordonamy. Studii nimetskomovnoi literatury, Paradyhma.
He has authored the books Arabesky pamiati (“The Arabesques of Memory,” 1995), Znaky chasu (“Signs of the Time,” 2002), Shchodennyk Odisseia (“Odisseus’ Diary,” 2003), Moia Ukraina (“My Ukraine,” 2007), De tvii dim, Odisseiu (“Where Is Your Home, Odisseus?” 2007) (the “most experimental Ukrainian novel,” after Viktor Neborak), and Charivny svit (“Wonderful World,” 2010-11). Havryliv’s fiction books have been translated into Polish, Czech, French, Estonian, English, Lithuanian and German.
He has translated into Ukrainian the works by Georg Trakl, Austrian modernist poet; “the most scandalous Austrian writer” Thomas Bernhard, known for his scathing criticism of “the Austrian soul”; and the sharp, uncompromising play What Happened after Nora Left Her Husband; or Pillars of Society by the Austrian writer and Nobel prise laureate Elfriede Jelinek. Critics named the Ukrainian edition of Trakl the best translated book of 1997.
Dr Havryliv has founded and published an authorial translation series Avstriiska piesa XIX-XX st. (“Austrian Plays in the 19-20th C.). He is also the founder, compiler and chief editor of the series Studii avstriiskoi literatury (“The Studies of Austrian Literature”). He initiated the commemoration of writers George Trakl (in Horodok near Lviv, 2004) and Jozef Roth (in Lviv, 2009) with stelae.
To commemorate the 150th anniversary of Ukraine’s first modern railway, which connected Lviv, Krakow and Vienna, he compiled and published an anthology entitled Potiah nadii ta inshi zaliznychni spoluchennia (“The Train of Hopes and Other Railway Communications”), which included works by Ukrainian, German and Polish writers. The anthology was illustrated by the renowned Ukrainian artist Yurii Kokh (Lviv: Klasyka, 2011).
 ***
 Address:
YE Culture and Arts Centre, 3rd floor
31 Nezalezhnosti Street.
Free admission.
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»