Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація монографії Віталія Чернецького «Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації» (Київ)

Дата події: 10.04.2013 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Критика» запрошують на презентацію монографії Віталія Чернецького «Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації», яка відбудеться 10 квітня.

Початок – о 18:00.

Учасники:
Віталій Чернецький,
Катерина Ботанова (Фундація ЦСМ / журнал «Korydor»),
Олександр Івашина (Києво-Могилянська академія).
Модеруватиме Андрій Мокроусов (видавництво «Критика»).

Про автора:
Віталій Чернецький (Vitaly Chernetsky; нар. 1970 року) – американський науковець українського походження, професор славістики і ґендерних студій у Маямському університеті (Оксфорд, Огайо, США); президент Американської асоціяції україністів. Співупорядник антології «Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry» (2000), співредактор українського видання книжки Едварда Саїда «Культура й імперіялізм» (2007), автор монографії «Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization» (2007), численних есеїв і статтей про слов’янські літератури та сучасну культуру постсовєтських країн, а також із літературної компаративістики, перекладознавства, актуального мистецтва України та Росії, історії і теорії кіна. Перекладає англійською мовою з української та російської, а також російською з української й українською з англійської та російської модерну і сучасну літературу, зокрема витлумачив англійською романи Юрія Андруховича «Московіада» (2008) і «Дванадцять обручів» (готується до друку), твори Софії Андрухович, Катерини Бабкіної, Андрія Бондара, Павло Вольвача, Сергія Жадана, Петра Карманського, Ірени Карпи, Павла Коробчука, Дмитра Лазуткіна, Василя Махна, Світлани Поваляєвої, Гриця Семенчука, Ірини Шувалової, численних російських поетів і письменників (зокрема Шамшада Абдуллаєва, Дмітрія Водєннікова, Ніни Іскрєнко, Дмітрія Кузьміна, Станіслава Львовського, Алєксєя Пуріна, Євґенія Харітонова та ін.); російською перекладав прозу Оксани Забужко, українською – вірші Ярослава Моґутіна й Аарона Шурина.

Про книжку:
У порівняльній історико-теоретичній розвідці професор славістики і ґендерних студій Маямського університету (Огайо, США) історик літератури та кіна, критик і перекладач Віталій Чернецький, залучаючи до обговорення дискусії про постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм, аналізує на матеріялі постсовєтської літератури, а також інших мистецтв (архітектури, живопису, кіна, перформансу тощо) нові явища і тенденції в культурі України та Росії, що постали впродовж останніх десятиріч ХХ – початку XXI століття, картографує їх і ставить у щільний контекст соціокультурних трансформацій. Культурна глобалізація і «другий світ», соц-арт і магічний реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії тілесности та сексуальности, ґендерного та національного, жіночого письма та квірестетики – все це стає об’єктом концептуально проривного дослідження одного з чільних американсько-українських науковців покоління 2000-х.

***

Адреса книгарні «Є»:

вул. Лисенка, 3,
м. «Золоті Ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

 

Presentation of Vitaly Chernetsky’s monograph Kartohrafuiuchy postkomunistychni kultury. Rosia ta Ukraina v konteksti hlobalizatsii (“Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization”)
Date: 10 Apr. 2013
YE Bookstore and Krytyka Publishers have the honour of inviting you to the presentation of Vitaly Chernetsky’s monograph Kartohrafuiuchy postkomunistychni kultury. Rosia ta Ukraina v konteksti hlobalizatsii (“Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization”) on 10 April.
Beginning at 18:00.
 Participants:
Vitaly Chernetsky;
Kateryna Botanova (CSM Foundation/ Korydor);
Oleksandra Ivashyna (Kyiv Mohyla Academy).
Moderated by Andrii Mokrousov (Krytyka Publishers).
Vitaly Chernetsky (b. 1970) is an American scholar of Ukrainian origin, professor of Slavic and gender studies at the Miami University in Oxford, Ohio, USA, president of the American Association for Ukrainian Studies. He is co-compiler of the anthology Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry (2000), co-editor of the Ukrainian edition of Edward W. Said’s book Culture and Imperialism (2007), author of the monograph Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization (2007). He has authored numerous essays and articles on Slavic literatures and the contemporary post-Soviet culture, as well as papers on comparative literature theory, translation studies, present-day Ukrainian and Russian art, and film history and theory. He translates modern and contemporary literature from and into Ukrainian, Russian and English. In particular, he has translated Yurii Andrukhovych’s novels Moskoviada (“The Moscoviad,” 2008) and Dvanadtsiat obruchiv (“Twelve Rings,” to be published soon) into English. Among his other translations are works by Sofia Andrukhovych, Kateryna Babkina, Andrii Bondar, Pavlo Volvach, Serhii Zhadan, Petro Karmansky, Irena Karpa, Pavlo Korobchuk, Dmytro Lazutkin, Vasyl Makhno, Svitlana Povaliaieva, Hryts Semenchuk, Iryna Shuvalova, and numerous Russian poets and prose writers (including Shamshad Abdullaiev, Dmitrii Vodiennikov, Nina Iskrenko, Dmitrii Kuzmin, Stanislav Lvovsky, Aleksei Purin, Evgenii Kharitonov et al.). He has also translated Oksana Zabuzho’s prose into Russian and the poems by Yaroslav Mogutin and Aaron Shurin into Ukrainian.
In his monograph Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization Dr Chernetsky uses the material of post-Soviet literature and other arts (such as architecture, painting, fim, performance, etc.) to analyse the new phenomena and trends in the cultures of Ukraine and Russia, which arose in late 20th – early 21st centuries. He maps them and places in the dense context of socio-cultural transformations. Cultural globalisation and “the other world,” social art and magical realism, carnival and heterotopies, the collisions of physicalness and sexuality, gender and national issues, women’s literature and “queer aesthetics” – all this becomes the object of a conceptual, breakthrough study by one of the leading American-Ukrainian scholars of the 2000s. ***
 Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota
Free admission.
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»